Vad kan jag erbjuda kommuner?

Kort analys och genomlysning av kommunens och/eller förvaltningens konkreta beprövade förslag på möjligheter till effektiviseringar med förbättrad- eller bibehållen kvalitet.
Tillfällig vikarie som förvaltningschef, ekonomichef, administrativ chef eller controller.
Utredningar t ex internhyressystem, skolpeng, rapportering som stödjer beslutsfattande, nyckeltal, resurser till barn/elever i behov av särskilt stöd, hantering av skolskjuts- och skolmåltidsupphandlingar mm.

Föreläsningar

Under 15 år har jag medverkat till att föra fram Lidingö stads utbildningsförvaltning till en av de bäst presterande och mest effektiva i Sverige.

Genom åren har jag initierat en mängd effektiviseringar och besparingar utan att tumma på verksamheternas kvalitet. Smarta innovativa lösningar på, för de flesta kommuner, komplicerade problem är nu del av min stora verktygslåda för förbättringar. Utmaningarna har bl.a. varit att utverka ett effektivt och konkurrensneutralt skolpengsystem som gynnat både kommunala och fristående anordnare från förskolan och pedagogisk omsorg till grundskolan för absolut lägsta administrativa kostnad. Hanterandet av skol- och förskolesammanslagningar, integration av förskola i grundskolan, nedläggning av oattraktiva och förlustbringande förskolor och skolor, resursoptimering av lokaler, personal, material och tjänster mm. Månadsvis framtagning och fokus på relevanta nyckeltal och analyser för verksamhetschefer och ledningsgrupp har varit mycket uppskattat.

De verksamheter jag framför allt kan bidra till effektiviseringar för är förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, musikskola, modersmålsundervisning, skolskjuts samt frågor gällande hanteringen av barn/elever i behov av särskilt stöd.

Jag erbjuder därför kommunala utbildningsförvaltningar att ta del av mina beprövande lösningar som konsult och garanterar årliga besparingar på flera miljoner kronor utan att påverka kvalitén negativt. Snarare kan flera av mina lösningar ge en ökad kvalitet samtidigt som ekonomiska resurser frigörs. .

Erbjuder också föreläsningar för ekonomer, administratörer, utbildningschefer, politiker och budgetansvarig personal under nedanstående rubriker.

Föreläsningsområden

  1. Hur man sparar kommunala resurser och samtidigt höjer eller bibehåller kvalitén
  2. Resultatutjämningsfonder i kommunal verksamhet i teori och praktik
  3. Vad är ’Rätt kvalitet’ i en värld med begränsade ekonomiska resurser?
  4. Effektiv och enhetlig resultatuppföljning av kommunala skolor och förskolor
  5. Det mest effektiva och konkurrensneutrala skolpengsystemet
  6. Erfarenheter, utvärdering och bevisade fördelar med EN utbildningsnämnd och utbildningsförvaltning kontra icke framgångsrika beställare-utförare organisationer

Presentation av föreläsningsområden (presentationen nedan är hämtad från www.talarforum.se)

Bengt-Olof Wiberg har upplevt flera perioder av ogenomtänka stora politiska sparkrav. Han ger på sin föreläsning fakta och flera konkreta tips för hur en kommunal utbildnings-förvaltning kan spara flera miljoner kronor årligen utan att ge avkall på kvalitén. I flera fall är han innovatör, organisatör, genomdrivare och uppföljare av mycket framgångsrika effektiviserings- och besparingsåtgärder som också tillämpas i praktiken.

Som alla vet kan tillit ta åratal att bygga upp men kan samtidigt raseras på en dag. Många kommuner har inget konkurrensneutralt skolpengsystem ”fullt ut” trots att den nya skollagen kräver att kommunerna ersätter fristående anordnare på samma villkor som kommunens egna skolor och förskolor. Bengt-Olof ger bakgrunden och anledningarna till varför en kommun måste ha resultatutjämningsfonder för de kommunalt drivna verksamheterna. Han berättar också utförligt om riskerna med att inte ha fungerande sådana fonder och fördelarna med att ha ett väl fungerande system.

Vad länkar ett byggprojekt på 100 miljarder kr i den Saudiarabiska öknen med hur verksamhet bedrivs i en vanlig svensk kommun? Bengt-Olofs välutvecklade tankar kring begreppet ”rätt kvalitet” kittlar de mest inbitna byråkraterna att tänka på ett nytt sätt. Föreläsningen ger på ett ”mitt-i-prick” sätt deltagarna nya insikter och lämpar sig för alla sorters chefer och beslutsfattare. Praktiska lättbegripliga exempel ges och diskuteras. Metoden syftar till att höja kvalitetsnivåerna i en organisations eller ett företags verksamheter samtidigt som de ekonomiska resurserna optimeras.

Det är mycket vanligt att varje skola eller skolområde i en kommun gör sina egna ekonomiska analyser (i bästa fall) lokalt och att detta sker på många olika sätt och att kvalitén därmed skiljer sig markant mellan skolorna. Bengt-Olof har hittat ”receptet” för en resurseffektiv lättförståelig kontinuerlig resultatuppföljning för en utbildningsförvaltning. Föreläsningen ger deltagarna en transparent modell klar att användas, som även innefattar de viktigaste nyckeltalen.